Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen inzake door VoetZorg Monique aangegane overeenkomsten, voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

VoetZorg Monique wordt, hierna medisch pedicure genoemd.

De klant is, de persoon die behandeld wordt of producten afneemt, hierna de cliënt genoemd. Het accepteren van een aanbieding dan wel het plaatsen van een bestelling dan wel het boeken van een behandeling houdt in dat de cliënt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden accepteert. VoetZorg Monique  behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 

Artikel 2. Inspanningen

VoetZorg Monique zal de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. VoetZorg Monique zal de cliënt zo goed mogelijk informeren als een wijziging of aanvulling van de behandling financiële consequenties met zich mee brengt.

 

Artikel 3. Afspraken

Als de cliënt verhinderd is om op het tijdstip van de afspraak te komen, dan dient de cliënt zich zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 24 uur van te voren te melden. Indien de cliënt niet tijdig de verhindering meldt aan VoetZorg Monique is hij / zij gerechtigd het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt te berekenen. Wanneer een cliënt meer dan 5 minuten te laat komt zal dit gekort worden op de behandeltijd, er vanuit gaande dat een behandeling maximaal 45 minuten duurt. VoetZorg Monique  moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk melden, maar uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daaronder verstaan.

 

Artikel 4. Betaling

VoetZorg Monique vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon en op de website www.voetzorgmonique.nl  Daarnaast zijn actuele prijslijsten opvraagbaar bij VoetZorg Monique. De gemelde prijzen zijn in euro’s en inclusief btw.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en of producten contant te voldoen. Eventueel kan hier vanaf geweken worden indien dit voorafgaand is afgesproken. De cliënt dient dan binnen 8 dagen het gehele bedrag onder vermelding van naam en factuurnummer over te maken naar het genoemde bankrekeningnummer.

 

Artikel 5. Persoonsgegevens

De cliënt voorziet VoetZorg Monique vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan VoetZorg Monique aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling. VoetZorg Monique neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem op de klantenkaart. VoetZorg Monique behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. VoetZorg Monique zal gegevens van de cliënt niet aan derden verstrekken zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

 

Artikel 6. Geheimhouding

VoetZorg Monique is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de medisch pedicure verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid

VoetZorg Monique is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat VoetZorg Monique is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledig informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. VoetZorg Monique is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk

 

Artikel 8. Garantie

VoetZorg Monique geeft de cliënt één week garantie op de verrichte behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien de cliënt andere producten gebruikt dan voorgeschreven, adviezen niet worden opgevolgd, geadviseerde medische hulp niet opzoekt binnen twee werkdagen en wanneer producten niet worden gebruikt volgens de gebruiksaanwijzing.

 

Artikel 9. Beschadiging en diefstal

VoetZorg Monique heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. VoetZorg Monique meldt diefstal altijd bij de politie.

 

Artikel 10.Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen een week na ontdekking hiervan melding maken. Indien VoetZorg Monique en de cliënt er mondeling niet uit komen kan de cliënt schriftelijk een klacht indienen. Deze zal dan in behandeling worden genomen waarna een reactie volgt binnen een week. Indien de klacht gegrond is, zal VoetZorg Monique de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit  inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien de medisch pedicure en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de geschillencommissie. Hierover zijn folders te vinden in de praktijk.

 

Artikel 11. Geschillenregeling

Geschillen tussen cliënt en VoetZorg Monique over totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomsten, kunnen zowel door de cliënt als door VoetZorg Monique aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl).

Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de cliënt zijn klacht eerst bij VoetZorg Monique heeft ingediend.
Nadat de klacht bij VoetZorg Monique is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
Wanneer de cliënt een geschil aanhangig maakt bij de geschillencommissie, is VoetZorg Monique  aan deze keuze gebonden. Indien VoetZorg Monique een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de cliënt vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. VoetZorg Monique dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

 

Artikel 12. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft VoetZorg Monique het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

 

Artikel 13.Recht

Op de overeenkomst tussen VoetZorg Monique en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de Algemene Voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.